Įkainiai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1R-329
redakcija)

KEISTA:
2014 12 31 įsakymu Nr. 1R-386 (nuo 2015 01 01)
(TAR, 2014, Nr. 2014-

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI

 

1.

Nekilnojamųjų daiktų sandoriai:

 


1.1.

už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 1.9 papunktyje nurodytą sutartį, patvirtinimą

 

0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 Eur ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

1.2.

už nekilnojamojo daikto mainų sutarties patvirtinimą, taip pat atvejus, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo mainomo daikto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 28,96 Eur ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

 

1.3.

už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,6 procentų nuo panauda duodamo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

 

1.4.

už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,6 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, bet ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

 

1.5.

už nekilnojamojo daikto sujungimo, padalijimo sutarties, taip pat už žemės sklypo atidalijimo ir amalgamacijos sutarties patvirtinimą

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

 

1.6.

už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi tvarkos daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą

 

28,96–86,89 Eur;

1.7.

už nekilnojamojo daikto hipotekos

patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės,

bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 144,81 Eur;

 

1.8.

už įmonės hipotekos sandorio

patvirtinimą

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo bendros įmonės vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt 28,96 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur;

 

1.9.

už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą

 

14,48–23,17 Eur.

2.

Kilnojamųjų daiktų sandoriai:

 

 


2.1.

už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 2.8 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą

 

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur;

2.2.

už kilnojamųjų daiktų mainų sutarties patvirtinimą

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.3.

už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,3 procentų nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.4.

už kilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo sutartyje nurodytos daikto vertės, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.5.

už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,45 iki 0,55 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.6.

už įkeitimo patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės,

bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 144,81 Eur;

 

2.7.

už kilnojamojo daikto ir (ar) teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą

 

8,69–17,38 Eur;

2.8.

už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą

 

14,48–57,92 Eur.

3.

Vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandoriai:

 

 


3.1.

už vertybinių popierių perleidimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip14,48 Eur ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

3.2.

už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą

11,58–20,27 Eur;

 

3.3.

už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

3.4.

už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, anūkams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą

 

8,69–17,38 Eur;

3.5.

už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip14,48 Eur ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

3.51.

už vekselio patvirtinimą

15–30 Eur;

3.6.

už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo sutarties reikalavimo ar skolos patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo reikalavimo, skolos dydžio sutarties sudarymo metu, bet ne mažiau 14,48 Eur;

 

3.61.

už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo perleidimo sutarties patvirtinimą

0,1 procento nuo reikalavimo dydžio, bet ne mažiau kaip28,96 Eur ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur;

3.7.

už piniginių lėšų pasidalijimą

nuo 0,1 iki 0,2 procento nuo lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 Eur;

 

3.8.

už teisių pasidalijimą

14,48–57,92 Eur.

 

4.

Notariniai veiksmai, susiję su juridinio asmens steigimu ir veikla:

 

 


4.1.

už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą

nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo sumos (jei toks formuojamas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai), bet ne mažiau kaip 72,41 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur;

 

4.2.

už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės:

 

 


4.2.1.

labdaros ir paramos fondo

atleista;

 

4.2.2.

individualios įmonės

23,17–57,92 Eur;

 

4.2.3.

viešosios įstaigos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, kitų bendrijų ir kitų juridinių asmenų

 

28,96–72,41 Eur;

4.2.4.

savivaldybės įmonės

43,44–72,41 Eur;

 

4.2.5.

žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)

 

43,44–101,37 Eur;

4.2.6.

asociacijos

43,44–130,33 Eur;

 

4.2.7.

advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos

 

57,92–173,77 Eur;

4.2.71.

mažosios bendrijos steigimą

57,92–202,73 Eur;

 

4.2.8.

uždarosios akcinės bendrovės

72,41–231,70 Eur;

 

4.2.9.

akcinės bendrovės

115,85–260,66 Eur;

 

4.2.10.

Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės

 

144,81–289,62 Eur;

4.2.11.

komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės

 

144,81–289,62 Eur;

4.3.

už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

nuo 50 iki 75 procentų atlyginimo, nustatyto atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.11 papunkčius;

 

4.4.

už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:

 

 


4.4.1.

pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičius (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų duomenų (kiekvieno)

 

4,34 Eur;

4.4.2.

valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų bei parašo tikrumo paliudijimas)

 

7,24 Eur;

4.5.

už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą:

 


4.5.1.

kai keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis

nuo 0,1 iki 0,3 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo sumą, tačiau ne mažiau kaip 72,41 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur;

 

4.5.2.

kai juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas

 

72,41–144,81 Eur;

4.5.3.

labdaros ir paramos fondo

 

atleista;

4.6.

už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7 punktuose reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

 

atlyginimas, nustatytas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7 papunkčius;

4.7.

už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.8–4.2.11 papunkčiuose reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

 

nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo juridinio asmens kapitalo sumos, bet ne mažiau kaip 72,41 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur.

5.

Kiti notariniai veiksmai, techninės paslaugos ir konsultacijos:

 

 


5.1.

už preliminariosios sutarties patvirtinimą

23,17–86,89 Eur;

 

5.2.

už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą

43,44–72,41 Eur;

 

5.3.

už vedybų sutarties patvirtinimą

 

43,44–86,89 Eur;

5.4.

už santuokos metu įgyto turto padalijimo, paveldėto turto pasidalijimo sutarties patvirtinimą

 

imamas atlyginimas, nurodytas 1.5 ir 2.5 papunkčiuose;

 

5.5.

už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus 1.7, 1.8, 2.6, 2.7 papunkčiuose nurodytus sandorius, patvirtinimą

 

14,48– 28,96 Eur;

 

5.6.

už nekilnojamojo daikto priėmimo–perdavimo dokumento patvirtinimą

 

8,69 Eur;

5.7.

už pavedimo sutarties patvirtinimą

 

8,69 Eur;

5.8.

už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams, vaikams

2,90 Eur;

 

5.9.

už įgaliojimo patvirtinimą kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

 

5,79–14,48 Eur;

5.10.

už testamento patvirtinimą

5,79–28,96 Eur;

 

5.11.

už pareiškimo apie palikimo priėmimą arba apie palikimo atsisakymą patvirtinimą

 

2,90–14,48 Eur;

5.111

už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą

 

2,90–14,48 Eur;

5.12.

už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą

5,79 Eur;

 

5.13.

už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina

 

14,48–23,17 Eur;

5.14.

už kitų sandorių patvirtinimą

14,48–28,96 Eur;

 

5.15.

už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą

 

8,69 Eur;

5.16.

už testamento paskelbimą

4,34 Eur;

 

5.17.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į pinigines lėšas sąskaitose fiziniams asmenims

 

5,79 Eur;

5.18.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus

0,1 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur;

 

5.19.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą

 

5,79–28,96 Eur;

5.20.

už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo likusiam sutuoktiniui, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą

 

5,79–14,48 Eur;

5.21.

už jūrinio protesto priėmimą

86,89–173,77 Eur;

 

5.22.

už vekselių ir čekių protestavimą

14,48–28,96 Eur;

 

5.23.

už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose darymą, Europos vykdomojo rašto išdavimą

nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

5.231.

už vykdomojo įrašo dėl priverstinio

skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo)

kreditoriaus prašymą atlikimą

 

0,2 procento nuo išieškomos sumos,

bet ne mažiau kaip 14,48 Eur ir ne daugiau kaip 289,62 Eur;

 

5.232.

už vykdomojo įrašo dėl priverstinio

skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar

hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą

panaikinimą

 

8,69 Eur;

5.233.

už prašymo arba atsisakymo atlikti

vykdomąjį įrašą patvirtinimą;

už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą

patvirtinimą

 

2,90–8,69 Eur;

5.24.

už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą

nuo 0,05 iki 0,1 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 2,90 Eur;

 

5.25.

už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą

 

8,69 Eur;

5.26.

už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį), už parašo dokumente tikrumo paliudijimą, išrašų iš notarinio registro išdavimą

 

0,87 Eur;

5.27.

už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį)

 

2,90 Eur;

5.28.

už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą

 

5,79 Eur;

5.281.

už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus Hipotekos registre, kai sandoris nėra keičiamas šalių susitarimu tvirtinimą; už prašymo įregistruoti (išregistruoti) hipoteką (įkeitimą) tvirtinimą; už pažymėjimo apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmeniui prašant)

5,79 Eur;

5.29.

už sandorio projekto parengimą

 

14,48–28,96 Eur;

5.30.

už kitų, šiame įsakyme nenurodytų notarinių veiksmų atlikimą

 

2,90– 28,96 Eur;

5.31.

už konsultacijos suteikimą

 

2,90–57,92 Eur;

5.32.

už dokumento perrašymą ar kopijavimą (vieną puslapį)

 

0,06 Eur;

5.33.

už notarinio veiksmo projekto 1 puslapio parengimą

0,58 Eur;

5.34.

už privalomų pagal teisės aktus duomenų perdavimą valstybėms registrams ir surinktų lėšų administravimą ir perdavimą registro tvarkytojui

2,90–8,69 Eur.

 

Pastabos:

1.

KEISTA:

2014 12 31 įsakymu Nr. 1R-386 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-21165)

 

Notaro atlyginimas už sutarčių patvirtinimą sumokamas šalių susitarimu. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinami keli skirtingi sandoriai, notaro atlyginimas nustatomas sudedant atskiriems tvirtinamiesiems sandoriams šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 14 481 euro.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinamas sandoris, kuriuo perleidžiami keli daiktai, kelių bendrovių akcijos ar keli kitų rūšių vertybiniai popieriai, notaro atlyginimas nustatomas pagal šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 14 481 euro.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių (toliau vadinama – laikinieji dydžiai) 1.1 papunktyje nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.2–1.5 papunkčiuose nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendros įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

Notaro atlyginimas už kilnojamojo daikto įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

2. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas nedarbingu, ar asmuo sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu):

2.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 28 962 eurų vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas per pusę;

2.2. notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 14 481 euro vertės mažinamas per pusę.

3. Fiziniam asmeniui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmeniui, pripažintam nedarbingu, ar asmeniui sukakusiam senatvės pensijos amžiaus, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamam (rūpinamam) vaikui (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu) notaro minimalus atlyginimas už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 5.1–5.20 ir 5.24–5.33 papunkčiuose teikiamas paslaugas mažinamas ketvirtadaliu.

4. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas iš dalies darbingu, ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar yra tremtinys, politinis kalinys:

4.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 28 962 eurų vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas ketvirtadaliu;

4.2. notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 14 481 euro vertės yra mažinamas ketvirtadaliu;

5. Kai įgijėjas yra fizinis asmuo:

5.1. iš valstybės perkantis žemės sklypą, kurio vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 7 240,50 euro, notaro minimalus atlyginimas už tokio sandorio patvirtinimą mažinamas per pusę. Šiais atvejais fiziniams asmenims nėra taikomos kitos lengvatos pagal šių pastabų 2, 3 ir 4 punktus;

5.2. studentas, imantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmuo, dovanojantis ar kitaip perduodantis turtą labdaros ir paramos fondams, įgaliotojas, duodantis įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, notaro atlyginimas už tokių veiksmų atlikimą neimamas.

6. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos.

7. Už notarinių veiksmų atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą gali būti imamas iki 2 kartų didesnis, nei šiuo įsakymu nustatytas notarinio veiksmo atlyginimo dydis. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.

8. Į notaro imamą atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją.

9. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, turinčių esminės reikšmės notariniam veiksmui atlikti ir asmenų teisėtų interesų apsaugai, valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, dokumentų, reikalingų notariniam veiksmui atlikti, išreikalavimu iš trečiųjų asmenų, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su kliento prašymu persiunčiamais dokumentais (pašto, kurjerių paslaugos), taip pat išlaidas, susijusias su kliento pateiktos informacijos ar informacijos, reikalingos notariniam veiksmui atlikti, paskelbimu viešai, kompensuoja klientas. Šiame punkte nurodytos notaro iš kliento gaunamos kompensacijos, taip pat notaro iš kliento surenkamos sumos valstybės įmonės Registrų centro darbų kainai padengti, nėra laikomos notaro pajamomis.

10. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinių veiksmų, nurodytų šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.1–4.7 papunkčiuose, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę ar juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ar surašo pranešimą trūkumams ištaisyti. Ši nuostata netaikoma, jeigu notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai arba Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.

11. Notaro imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir techninių paslaugų laikinieji dydžiai yra peržiūrimi kiekvienais kalendoriniais metais.

Registracija pas Notarą

Norėdami užsiregistruoti pas notarą Jums nėra būtina skambinti ar rašyti el laišką.
Registracijai vizitui pas Notarą turite užpildyti šią formą.